logo

Zainwestuj w dynamicznie rozwijające się sektory polskiej gospodarki

Zaufaj specjalistom w swojej dziedzinie

Niska kwota wejścia do inwestycji


25CI - 3 013,25 zł dla serii S

Zainwestuj online

w fundusze za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A.

Zainteresowany? Zostaw kontakt!

Kim jesteśmy?

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest obecne na rynku od 14 lat, jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce

Niemal 58 mld zł aktywów
(stan na 30.07.2021 r.)

Ponad 100 funduszy pod zarządzaniem

Prawie 21 tys. Klientów
(stan na 30.12.2020 r., Analizy.pl)

Poznaj IPOPEMA Benefit 3 FIZAN

poznaj1

zabezpieczenie na głównych aktywach
emitentów obligacji
– portfelu faktur i pożyczek
przy wykorzystaniu także: poręczeń majątkowych,
oraz oświadczeń o poddaniu się egzekucji

poznaj2

stabilne wyniki od początku trwania funduszu,
zarządzający będzie dążył do uzyskania stopy zwrotu na poziomie 4-6% rocznie

poznaj3

wyselekcjonowane podmioty, które są
emitentami instrumentów dłużnych z sektora
usług faktoringowych i pożyczek instytucjonalnych

poznaj4

niska kwota wejścia

25CI – 3 013,25 zł dla serii S

 

poznaj5

szybka możliwość reagowania w przypadku
problemów z płynnością emitenta – średnia zapadalność lokat funduszu w przedziale 12 – 18 miesięcy

poznaj6

inwestycje w dynamicznie rozwijający się sektor polskiej gospodarki – udział faktoringu w PKB Polski w 2019 r. wyniósł 13% (źródło: PZF)

poznaj7

fundusz publiczny skierowany do szerokiego
grona inwestorów, transparentny, dający możliwość wyjścia z inwestycji także poprzez Giełdę Papierów Wartościowych

poznaj8

Wiarygodni partnerzy: największe pod względem
aktywów niezależne Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych IPOPEMA TFI oraz lider w pozabankowym finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej – CVI Dom Maklerski (zarządzający portfelem funduszu)

Parametry emisji

parametry1

Zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne  do 28 października 2021 r.

parametry2

Minimalna kwota zapisu – 3 013,25 zł
(25 Certyfikatów Inwestycyjnych)

parametry3

Maksymalna wartość emisji – 36 159 000 zł

parametry4

Wycena certyfikatów miesięczna

parametry5

Wykup certyfikatów: 2 x w roku na koniec czerwca (dyspozycja umorzenia złożona w marcu) i grudnia (dyspozycja umorzenia złożona we wrześniu) po upływie 18 miesięcy od dnia przydziału CI danej serii

parametry6

Opłata za wydanie certyfikatu: do 4% ceny emisyjnej
Opłata za wykupienie certyfikatów: brak*
Opłata za zarządzanie: 3,25%

*Towarzystwo zrezygnowało z pobierania opłaty manipulacyjnej za
wykup Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w stosunku do
Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, E, H, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T oraz U

Szczegółowe parametry emisji, które zawarte są w prospekcie oraz wszelkie dokumenty dotyczące emisji znajdują się na stronie funduszu

https://ipopematfi.pl/fundusz/ipopema-benefit-3-fundusz-inwestycyjny-zamkniety-aktywow-niepublicznych

Dla kogo?

checkbox

osoby oczekujące stopy zwrotu
wyższej od oprocentowania lokat
terminowych
, przy jednoczesnej
akceptacji średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego

checkbox

osoby poszukujące ciekawych,
alternatywnych rozwiązań
inwestycyjnych

checkbox

osoby, które chcą zdywersyfikować
swoje oszczędności

o niestandardowe rozwiązania rynku
kapitałowego

dla-kogo

Zastrzeżenia prawne

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczące certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Benefit 3 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz") nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej, jak również jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, zaproszenie do zawarcia transakcji, nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby niezgodne z prawem, ani pod adresem osób, wobec których złożenie takiej oferty byłoby niezgodne z prawem. Osoby planujące skorzystać z niniejszych informacji prosimy o ustalenie, czy takie ograniczenia istnieją i ich dotyczą oraz o stosowanie się do nich.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Funduszu oraz oferty publicznej certyfikatów inwestycyjnych Funduszu jest prospekt emisyjny („Prospekt") sporządzony w związku z ofertą publiczną certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 grudnia 2020 r.

Prospekt wraz z załącznikami i ewentualnymi suplementami został udostępniony do publicznej wiadomości w postaci elektronicznej w sieci Internet na stronach internetowych Towarzystwa - IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (www.ipopematfi.pl) oraz Firmy Inwestycyjnej – IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl).

Zwraca się szczególną uwagę na liczne czynniki ryzyka związane z inwestycją w instrumenty finansowe. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z wysokim ryzykiem utraty części, zaś w skrajnych przypadkach nawet całości zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji.

Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ma miejsce wyłącznie w Rzeczpospolitej Polskiej.

Certyfikaty inwestycyjne Funduszu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczpospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją zawartą w Przepisie 144 A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianego w Przepisie 144 A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców Certyfikatów Oferowanych, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A.

Materiały zawarte na kolejnych stronach internetowych nie są przeznaczone do dystrybucji, rozpowszechniania ani publikacji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której ich dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja stanowiłyby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałyby rejestracji.

Fundusz nie gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego. Dystrybucja, rozpowszechnianie lub publikacja dokumentów lub innych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz na kolejnych stronach internetowych może podlegać ograniczeniom prawnym w niektórych jurysdykcjach. Osoby, w których posiadaniu znajdą się zamieszczone tu dokumenty lub inne informacje powinny zapoznać się z wszelkimi takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Niepodporządkowanie się takim ograniczeniom może stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa danej jurysdykcji.